Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Bồn Nước Sơn Hà

Mã số: Sơn Hà 20000lít đứng
69,000,000 VND
65,000,000 VND
Mã số: Sơn Hà 15000lít đứng
48,000,000 VND
45,000,000 VND
Mã số: Sơn Hà 10000 lít Nằm
29,000,000 VND
26,000,000 VND
Mã số: Sơn Hà 10000 lít đứn
28,000,000 VND
24,000,000 VND
Mã số: Sơn Hà 6000 lít Nằm
17,270,000 VND
15,470,000 VND
Mã số: Sơn Hà 6000 lít đứng
16,540,000 VND
14,740,000 VND
Mã số: Sơn Hà 5000 lít Nằm
14,640,000 VND
13,140,000 VND
Mã số: Sơn Hà 5000lít đứng
14,120,000 VND
12,620,000 VND
Mã số: Sơn Hà 4000lít Nằm
11,960,000 VND
10,760,000 VND
Mã số: Sơn Hà 4000lít đứng
11,440,000 VND
10,240,000 VND
Mã số: Sơn Hà 3500L Nằm
10,535,000 VND
9,485,000 VND
Mã số: Sơn Hà 3500L đứng
8,450,000 VND
8,450,000 VND
Mã số: Sơn Hà 3000L nằm
9,190,000 VND
8,290,000 VND
Mã số: Sơn hà 3000lít đứng
8,950,000 VND
8,050,000 VND
Mã số: Sơn Hà 2500lít nằm
7,845,000 VND
7,095,000 VND
Mã số: Sơn Hà 2500lít đứng
7,605,000 VND
6,855,000 VND
Mã số: Sơn Hà 2000lít đứng
6,140,000 VND
5,540,000 VND
Mã số: Sơn Hà 2000lít nằm
6,360,000 VND
5,760,000 VND
Mã số: Sơn Hà 1500lít đứng
4,595,000 VND
4,145,000 VND
Mã số: Sơn Hà 1500lít nằm
4,835,000 VND
4,385,000 VND
Mã số: Sơn Hà 1200lít đứng
3,610,000 VND
3,250,000 VND
Mã số: Sơn Hà 1200lít nằm
3,810,000 VND
3,450,000 VND
Mã số: Sơn Hà 1000LĐ
3,050,000 VND
2,750,000 VND
Mã số: Sơn Hà 1000lít nằm 
3,250,000 VND
2,950,000 VND
Mã số: Sơn Hà 700lít đứng
2,315,000 VND
2,105,000 VND
Mã số: Sơn Hà 700lít Nằm
2,465,000 VND
2,255,000 VND
Mã số: Sơn Hà 500lít đứng
1,975,000 VND
1,850,000 VND
Mã số: Sơn Hà 500lít nằm
2,045,000 VND
1,950,000 VND
Mã số: Sơn Hà 300lít đứng
1,505,000 VND
1,415,000 VND
Mã số: Sơn Hà 300lít nằm
16,750,000 VND
1,585,000 VND
Mã số: Sơn Hà 30.000L đứng
97,350,000 VND
86,350,000 VND
Mã số: MASUNO 20.000L N
59,000,000 VND
56,000,000 VND

Bồn Nước Đại Thành

Mã số: ĐT 500Đ
2,000,000 VND
1,850,000 VND
Mã số: ĐT 500N
2,150,000 VND
1,950,000 VND
Mã số: ĐT 700Đ
2,460,000 VND
2,189,000 VND
Mã số: ĐT 700N
2,610,000 VND
2,339,000 VND
Mã số: ĐT 1.000Đ
3,230,000 VND
2,850,000 VND
Mã số: ĐT 1.000N
3,430,000 VND
2,950,000 VND
Mã số: ĐT 1.300Đ
3,970,000 VND
3,481,000 VND
Mã số: ĐT 1.300N
4,170,000 VND
3,681,000 VND
Mã số: ĐT 1.500Đ
4,900,000 VND
4,305,000 VND
Mã số: ĐT 1.500N
5,130,000 VND
4,535,000 VND
Mã số: ĐT 2.000Đ
6,540,000 VND
5,680,000 VND
Mã số: ĐT 2.000N
6,780,000 VND
5,920,000 VND
Mã số: ĐT 2.500Đ
8,120,000 VND
7,095,000 VND
Mã số: ĐT 2.500N
8,360,000 VND
7,335,000 VND
Mã số: ĐT 3.000Đ
9,570,000 VND
8,380,000 VND
Mã số: ĐT 3.000N
9,810,000 VND
8,620,000 VND
Mã số: ĐT 4.000Đ
12,240,000 VND
10,320,000 VND
Mã số: ĐT 4.000N
12,760,000 VND
10,840,000 VND
Mã số: ĐT 5.000Đ
15,150,000 VND
12,800,000 VND
Mã số: ĐT 5.000N
15,670,000 VND
13,420,000 VND
Mã số: ĐT 6.000Đ
17,780,000 VND
14,800,000 VND
Mã số: ĐT 6.000N
18,500,000 VND
15,520,000 VND
Mã số: ĐT 10.000Đ
30,070,000 VND
24,990,000 VND
Mã số: ĐT 10.000N
32,030,000 VND
26,990,000 VND